Saistītie
Darba aizsardzības likums un tam pakārtotie normatīvie akti

Ministru kabineta 06.08.2002. Noteikumi Nr. 343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”

Detalizētāka informācija pieejama Valsts darba inspekcijas mājas lapā www.vdi.gov.lv un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā www.osha.lv.

Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumi nr.557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”