Par darba vides nodaļu

Darba vides nodaļa (turpmāk –Nodaļa) ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra struktūrvienība, kas veic darba vides iekšējo uzraudzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs (turpmāk – Iestādes).

Nodaļa darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un ar to saistītiem normatīviem aktiem, ievēro darba aizsardzības vispārīgos principus un sadarbībā ar darba devējiem (iestāžu vadītājiem) un to pārstāvjiem iesaistās darba aizsardzības sistēmas izveidē, lai sekmētu maksimāli drošas un veselībai nekaitīgas darba vides izveidi Iestādēs.

Nodaļas darbības mērķis – saglabāt nodarbināto veselību, novēršot vai maksimāli samazinot darba vides riska un kaitīgo vides faktoru ietekmi.

Nodaļai ir šādi uzdevumi:

– sadarbībā ar iestādēm izvērtēt darba vidi Iestādēs;

– apkopot datus, izstrādāt rekomendācijas un pasākumus maksimāli drošas darba vides veidošanai;

– sniegt konsultatīvu palīdzību iestādēm par savā kompetencē esošajiem darba higiēnas un darba aizsardzības jautājumiem.

Nodaļas kompetencē ietilpst darba aizsardzības pasākumi tiktāl, ciktāl tie nav saistīti ar nodarbināto speciālo dienesta pienākumu izpildi, kuru darbību uzrauga speciāli dienesti un zinātniski pētnieciskās iestādes.

 

Darba vides nodaļas funkcijas

Sadarbībā ar iestādēm novērtēt veselībai kaitīgos darba apstākļus un noteikt darba vides riska faktorus, kurus nepieciešams novērst vai samazināt, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību.

Pēc darba vides riska novērtēšanas rezultātiem noteikt darba vietas, kurās pastāv darba vides risks (līdzīgos darba apstākļos darba vides risku novērtē vienā darba vietā vai darba veidā) un nepieciešami darba aizsardzības pasākumi tā novēršanai vai samazināšanai.

Piedalīties profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu izstrādē, kuros:

– nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori;

– nodarbinātajiem ir īpaši apstākļi;

– nodarbināto darbs ir saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai.

Piedalīties sarakstu izstrādē par nodarbinātiem, kuriem, pildot darba vai dienesta pienākumus, nepieciešamas vakcinācijas pret vakcīnregulējamām infekciju slimībām.

Kontrolēt nodarbināto obligāto veselības pārbaužu veikšanu.

Sadarbībā ar Valsts Darba inspekcijas amatpersonām sagatavot darba vietu higiēnisko raksturojumu, veikt Iestāžu apsekošanu darba higiēnas jomā, izvērtēt darba vietas iekārtojumu un aprīkojumu, darba vidi un metodes.

Piedalīties darba vides laboratorisko mērījumu organizēšanā un veikšanā.

Sniegt konsultācijas iestādēm darba aizsardzības un darba higiēnas jomā.

Veikt Centra darba aizsardzības speciālistu pienākumus.

Nodaļa sadarbojas ar citām kompetentām institūcijām, kuras uzrauga un kontrolē darba aizsardzības prasību izpildi valstī.