Iestādes personas datu apstrādes politika

1.pielikums

Iekšietu ministrijas veselības un sporta centra

2020.gada 10.marta rīkojumam Nr.28/1.1.1-19/10

 

Personu datu apstrādes politika

 

1. Informācija par pārzini

Personu datu pārzinis ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV – 1026, e-pasts: vsc@iem.gov.lv).

 

2. Kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktās datu subjekta tiesības varat realizēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu:

1) rakstiski vai klātienē: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV – 1026;

2) izmantojot elektronisko pakalpojumu “Iesniegums iestādei” Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā: www.latvija.lv ;

3) izmantojot elektronisko pastu: vscdas@iem.gov.lv vai vsc@iem.gov.lv (savu tiesību realizācijai lūdzam iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, pretējā gadījumā varēsim sniegt tikai vispārīgu informāciju).

Saziņai ar datu aizsardzības speciālistu, lūdzam rakstīt uz: vscdas@iem.gov.lv. Datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīgā rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Vispārīgās datu aizsardzības regulas 39.pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz informāciju par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra veikto personas datu apstrādi.

3. Vispārīga informācija par šo politiku un personas datu apstrādi

3.1. Šīs politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesību īstenošanas iespējām. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs patur tiesības veikt izmaiņas personas datu apstrādes politikā, publicējot aktuālo personas datu apstrādes politiku.

3.2. Attiecībā uz atsevišķiem personas datu mērķiem, pārskatāmības nolūkā, personas datu apstrādes politika var tikt publicēta atsevišķi.

3.3. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs personas datus apstrādā atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši izvirzītajām prasībām.

3.4. Pasākumus elektroniski informācijas sistēmās un resursos uzkrāto personas datu pieejamībai, integritātei, konfidencialitātei un aizsardzībai nodrošina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un centralizēti Iekšlietu ministrijas resora koplietojamo informācijas sistēmu pieejamībai, integritātei, konfidencialitātei un aizsardzībai – Iekšlietu ministrija kā centralizēto informācijas sistēmu pārzinis.

3.5. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz datu subjektiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība.

3.6. Personas dati netiek nodoti trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām.

3.7. Personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā, tostarp profilēšanā.

4. Personas datu izmantošanas un sniegšanas noteikumi

4.1. Personas datu izmantošanas tiesiskais pamats, nolūks (mērķis), datu subjektu kategorijas, datu saņēmēji un ieguves avots ir noteikti atsevišķā sarakstā.

4.2. Personas datu apstrādes minimizēšana.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs īsteno pasākumus personas datu apstrādes apjoma minimizēšanai, tajā skaitā veicot pasākumus, lai tā darbiniekiem ir iespēja piekļūt tikai tiem datu subjekta personas datiem, kuri ir nepieciešami to darba pienākumu izpildei un trešajām personām personas dati tiek nodoti tikai nepieciešamajā (iespējami minimālajā) un normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

4.3. Personas datu apstrāde psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai.

       Psiholoģiskā atbalsta sniegšanas procesā datu apstrādē tiek ievērota konfidencialitāte saskaņā ar Psihologu likumu un tajā noteikto konfidencialitātes principu. Sniedzot psiholoģisko atbalstu individuālajās konsultācijās tiek nodrošināta personu anonimitāte.

       Organizējot psiholoģiskā atbalsta kursus, psiholoģiskā informācija par personu netiek nodota trešām personām, tā var tikt nodota tikai citiem Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra psihologiem profesionāliem nolūkiem nepieciešamajā apjomā, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, kā arī darbiniekiem kam tā nepieciešama darba uzdevumu izpildei.

4.4. Personas datu nodošana trešajām personām.

4.4.1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs var nodot personas datus trešajām personām šādos gadījumos:

1) lai veiktu ar ārējo normatīvo aktu noteikto funkciju vai uzdevumu izpildi, vai kompetentas iestādes uzdevumu izpildi;

2) ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

3) Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra vai trešo personu likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzībai;

4) saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.

4.4.2. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs var nodot personas datus ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu funkciju un uzdevumu izpildi.

4.4.3. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra elektroniski informācijas sistēmās un resursos uzkrātajiem personas datiem ir piekļuve Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, ievērojot to, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbībā izmantoto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tehnisko resursu pārzinis, kas nodrošina sistēmu (tajā skaitā, personas datu apstrādes sistēmas, dokumentu vadības sistēmas, grāmatvedības un personāla vadības sistēmas, mājaslapas tīmekļvietnes un komunikāciju sistēmas (elektroniskā pasta sistēmas)) uzturēšanu un darbību, kā arī sistēmās esošās informācijas uzglabāšanu. Elektroniski informācijas sistēmās (dokumentu vadības sistēmas, grāmatvedības un personāla vadības sistēmas un komunikāciju sistēmas (elektroniskā pasta sistēmas) uzkrātajiem personas datiem ir piekļuve arī Iekšlietu ministrijai, kas ir  Iekšlietu ministrijas resora koplietojamo informācijas sistēmu pārzinis un nodrošina to pārvaldību.

4.4.4. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā personas dati var tikt sniegti tiesai, tiesu sistēmai piederīgām personām (notāri, advokāti, tiesu izpildītāji), tiesībsargājošām un citām uzraugošajām un kontrolējošām institūcijām pēc to pieprasījuma vai, lai nodrošinātu uz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru attiecināmu juridisku pienākumu izpildi, vai likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzību.

4.4.5. Lai nodrošinātu uz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru attiecināmu juridisku pienākumu izpildi un likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzību, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs var nodot personas datus apsardzes komersantiem, kas nodrošina īpašumu apsardzi, iekļaujot līgumos atbilstošus personas datu apstrādes un aizsardzības nosacījumus.

4.5. Drošības nosacījumi personas datu nodošanā

       Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs personas datus sniedz tikai identificētai personai, neveic datu nodošanu gadījumos, ja nevar pārliecināties par personas identitāti vai pastāv šaubas personas identitāti.

       Veicot datu nosūtīšanu, izmantojot elektronisko pastu, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs no savas puses veic pasākumus personas datu aizsardzībai, tajā skaitā, nosūtot īpašas kategorijas datus (veselības un psiholoģiskos datus) pielieto datu šifrēšanas metodes.

4.6. Personas datu apstrādes vieta.

       Personas dati tiek apstrādāti Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV–1026, kā arī:

       Psiholoģiskā atbalsta nodaļā:

Slokas iela 66, Rīga, LV-1007;

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401;

Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201;

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001;

Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422;

Nodaļā “Dzintari”, Piestātnes iela 14, Jūrmala, LV-2015;

Fiziskās sagatavotības nodaļā un Sporta nodaļā, Klusā iela 12, k-2, k-3, Rīga,
LV-1013.

5. Personas datu glabāšanas ilgums

5.1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

5.1.1. kamēr pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus;

5.1.2. tik ilgi, cik tas nepieciešams tiem mērķiem, kuriem dati iegūti, kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts personas datu subjekta lūgums, iesniegums vai kamēr tiek izpildītas no noslēgtā līguma izrietošās saistības vai kamēr tas nepieciešams datu subjektam sniegtā pakalpojuma izpildei;

5.1.3. kamēr spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

5.1.4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

5.2. Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālākai personas datu uzglabāšanai vairs nav tiesiskā pamata, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

6. Personas datu subjekta tiesību īstenošana

6.1. Piekļuve saviem personas datiem. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem (saņemt informāciju par saviem datiem), pieprasīt apstiprinājumu, vai Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs apstrādā datu subjekta datus, kā arī šādos gadījumos prasīt piekļuvi personas datiem, saņemot šādu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (15.pants) noteikto informāciju:

1) apstrādes nolūki;

2) attiecīgo personas datu kategorijas;

3) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs;

4) ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;

5) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;

6) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai);

7) visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta (izņemot gadījumus, ja tiesību akti aizliedz šādas informācijas sniegšanu).

6.2. Personas datu labošana. Datu subjektam ir tiesības lūgt labot Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sistēmās uzturētos esošos aktuālos ierakstu datus par datu subjektu.

6.3. Personas datu dzēšana. Datu subjektam ir tiesības lūgt dzēst Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra rīcībā esošos datus par datu subjektu, ja pastāv kāds no Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (17.pants) noteiktajiem priekšnoteikumiem datu dzēšanai:

1) personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

2) datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;

3) datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu regulas 21. panta 1. punktu (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai), un apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;

4) personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;

5) personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs izpilda datu subjekta pieprasījumu, ja nepastāv tiesību aktos noteiktie nosacījumi, kādos šāda prasība nevar tikt īstenota, informējot par to datu subjektu.

6.4. Datu pārnesamība. Gadījumos, ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats nav  datu subjekta piekrišana vai noslēgtais līgums, datu pārnešana citam datu pārzinim netiek veikta. 

6.5. Piekrišanas atsaukšana. Ja personas datu apstrāde balstās datu subjekta piekrišanā, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un turpmāk personas dati, kuri tika apstrādāti uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgajam nolūkam netiks apstrādāti. Tomēr, piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

6.6. Datu subjekta pieprasījums savu tiesību īstenošanai.

Datu  subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šīs politikas 2.punktā minētajā veidā.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs pārliecināsies par datu subjekta identitāti, izvērtēs pieprasījumu un izpildīs to saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc iespējas īsākā laikā, sniedzot atbildi datu subjektam, pēc iespējas ņemot vērā datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu. Atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt papildus identificējošo informāciju, lai nodrošinātu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

6.7. Tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

Ja radušies kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā intereses un tiesības saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju iespējams atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā https://www.dvi.gov.lv/lv/ .

 

 

2.pielikums

Iekšietu ministrijas veselības un sporta centra

2020.gada 10.marta rīkojumam Nr.28/1.1.1-19/10

 

 

Personu datu apstrādes nolūks (mērķis), tiesiskais pamats, datu subjektu kategorijas, datu saņēmēji un ieguves avots

 

Personu datu pārzinis ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV – 1026,
e-pasts: 
vsc@iem.gov.lv).

Saziņai ar datu aizsardzības speciālistu, lūdzam rakstīt uz:  vscdas@iem.gov.lv.

Satura rādītājs (klikšķiniet uz satura rādītāja punktu, lai apskatītu Jums interesējošo informāciju)

 

1. Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas un sociālo garantiju nodrošināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.. 2

1.1.Apmaksāt un kompensēt veselības aprūpes pakalpojumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un atvaļinātām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. 2

1.2.Piešķirt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu pabalstus saistībā ar nelaimes gadījumā gūtiem veselības bojājumiem. 4

1.3.Veikt pabalstu izmaksu sakarā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm amatpersonas nāvi vai bojāeju. 6

2. Psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.. 7

2.1.Nodrošināt psiholoģiskā atbalsta kursu. 7

2.2.Nodrošināt apmācības (seminārus, lekcijas, psiholoģiskos treniņus) psiholoģijas jomā un konsultācijas individuāli vai grupā (palīdzības grupas nodarbības) 8

3. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavotības un veselības pārbaužu kontrole un rezultātu apkopošana. 9

3.1.Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un to kandidātu fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontrole un rezultātu apkopošana. 9

3.2.Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības pārbaužu kontrole un rezultātu apkopošana. 10

4. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavotības nodarbību metodiskais atbalsts, sporta nodarbībām nepieciešamo telpu izmantošanas kontrole un organizatoriskais atbalsts, sacensību un citu sporta pasākumu organizēšana. 11

5. Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs atbilstoši Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra kompetencei 12

6. Maksas pakalpojumu sniegšana. 13

7. Videonovērošana. 14

8. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra rīkoto pasākumu filmēšana un fotografēšana. 15

9. Publisko iepirkumu organizēšana un saimnieciskās darbības līgumu slēgšana. 16

10. Dokumentu pārvaldība, paziņošana un lietvedība. 17

11. Statistika un analīze par oficiālās tīmekļvietnes apmeklējumiem. Oficiālās tīmekļvietnes funkcionalitātes un satura un darbības uzlabošana un pielāgošana apmeklētāju vajadzībām. 19

12. Personāla atlase. 20

13. Personāla vadība. 21

14. Trauksmes celšanas sistēmas nodrošināšana. 24

 

1. Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas un sociālo garantiju nodrošināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

 

1.1.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Apmaksāt un kompensēt veselības aprūpes pakalpojumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un atvaļinātām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

1.1.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

3) Apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts).

 

3) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 39.panta pirmā un otrā daļa.

 

4) Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.569 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”.

 

5) Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumi Nr.93 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”.

 

6) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” 2.3., 3.2. un 3.4.apakšpunkts.

 

7) Administratīvā procesa likums.

 

8) Likums “Par grāmatvedību” un no tā izrietošie normatīvie akti, Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un no tā izrietošie normatīvie akti.

 

1.1.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.

2) No dienesta atvaļinātas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.

3) Ārstniecības personas, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un atvaļinātām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

 

1.1.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts - personas datu subjekta iesniegums un tā sniegtā informācija.

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde, Ieslodzījuma vietu pārvalde – personu identificējošie dati, dati par dienestu.

3) Ārstniecības iestādes un medicīniskās rehabilitācijas iestādes - informācija par personas datu subjektu saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

4) VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija - informācija par personas datu subjektu veikto veselības pārbaudi, veselības pārbaudes rezultāti.

5) Personas datu pārbaude informācijas sistēmās (Iedzīvotāju reģistrs (Fizisko personu reģistrs), grāmatvedības un personāla vadības sistēma, Reģistrēto ārstniecības personu/atbalsta personu datu bāze, Ārstniecības iestāžu reģistrs).

 

1.1.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Ārstniecības iestādes un medicīniskās rehabilitācijas iestādes. Mērķis - garantēt veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, nodrošināt apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu.

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji. Mērķis - darbinieku veselības karšu nodošana amatpersonām, lai nodrošinātu tām apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu.

3) Valsts ieņēmumu dienests. Mērķis - sniegt paziņojumus par fiziskas personas ienākumiem un saimnieciskās darbības veicēju ienākumiem.

4) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

 

 

 

1.2.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Piešķirt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu pabalstus saistībā ar nelaimes gadījumā gūtiem veselības bojājumiem.

1.2.1

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

3) Apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts).

 

4) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19.pants.

 

5) Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”.

 

6) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” 2.4. un 3.4.apakšpunkts.

 

7) Administratīvā procesa likums.

 

8) Likums “Par grāmatvedību” un no tā izrietošie normatīvie akti, Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un no tā izrietošie normatīvie akti.

1.2.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.

2) Iekšlietu ministrijas resora iestāžu nodarbinātie – nelaimes gadījumu izmeklēšanas komisija.

1.2.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts - personas datu subjekta iesniegums un tā sniegtā informācija.

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde – personu identificējošie dati, dati par dienestu, informācija par notikušo nelaimes gadījumu, veselības dati (informācija par nelaimes gadījumā iegūtajiem veselības bojājumiem, saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, informācija par darbnespēju).

3) VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija - informācija (atzinums) par nelaimes gadījumā iegūtā veselības bojājuma smaguma pakāpi.

4) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – informācija par noteikto invaliditāti.

5) Personas datu pārbaude informācijas sistēmās (Iedzīvotāju reģistrs (Fizisko personu reģistrs), grāmatvedības un personāla vadības sistēma).

 

1.2.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde. Mērķis- informēšana par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra pieņemto lēmumu.

2) Valsts ieņēmumu dienests. Mērķis - sniegt paziņojumus par fiziskas personas ienākumiem un saimnieciskās darbības veicēju ienākumiem.

3) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

 

 

 

1.3.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Veikt pabalstu izmaksu sakarā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm amatpersonas nāvi vai bojāeju.

1.3.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

3) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19.pants.

 

4) Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”.

 

5) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” 2.4. un 3.4.apakšpunkts.

 

6) Likums “Par grāmatvedību” un no tā izrietošie normatīvie akti, Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un no tā izrietošie normatīvie akti.

1.3.2.

Datu subjektu kategorijas

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm radinieki (laulātais, lejupējie, augšupējie radinieki).

1.3.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts - personas datu subjekta iesniegums un tā sniegtā informācija.

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde (personu identificējošie dati, kredītiestāde, konta numurs kredītiestādē, informācija par radniecību un pabalsta piešķiršanas tiesisko pamatojumu (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes lēmums par pabalsta piešķiršanu).

3) Personas datu pārbaude informācijas sistēmās (Iedzīvotāju reģistrs (Fizisko personu reģistrs)).

1.3.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Valsts ieņēmumu dienests. Mērķis - sniegt paziņojumus par fiziskas personas ienākumiem un saimnieciskās darbības veicēju ienākumiem.

2) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

 

2. Psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

2.1.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Nodrošināt psiholoģiskā atbalsta kursu

2.1.1

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

3) Apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts).

 

4) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” 3.6.apakšpunkts.

 

5) Psihologu likums.

 

2.1.2.

Datu subjektu kategorijas

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm

 

2.1.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts - personas datu subjekta iesniegums un subjekta sniegtā informācija (aptaujas lapa, pārrunas, konsultācijas).

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde, Ieslodzījuma vietu pārvalde – personu identificējošie dati, dati par dienestu, dienesta vietas informācija par nosūtīšanu komandējumā.

2.1.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvalde. Mērķis -informēšana par plānoto un saņemto psiholoģiskā atbalsta kursu, nosūtīšanai uz kursu, izpildes uzskaitei un kontrolei.

2) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

 

 

2.2.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Nodrošināt apmācības (seminārus, lekcijas, psiholoģiskos treniņus) psiholoģijas jomā un konsultācijas individuāli vai grupā (palīdzības grupas nodarbības)

2.2.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

3) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts).

 

4) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” 3.6.apakšpunkts.

 

2.2.2.

Datu subjektu kategorijas

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.

2.2.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts - personas datu subjekta iesniegums, reģistrēšanās par apmācībām un datu subjekta sniegtā informācija.

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde, Ieslodzījuma vietu pārvalde – personu identificējošie dati, pieteikums plānotajām apmācībām un konsultācijām.

2.2.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvalde. Mērķis - informēšana par plānotajām un apmeklētajām apmācībām un konsultācijām, nosūtīšanai uz tām, izpildes uzskaitei un kontrolei.

3) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

3. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavotības un veselības pārbaužu kontrole un rezultātu apkopošana

3.1.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un to kandidātu fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontrole un rezultātu apkopošana

3.1.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

2) Ministru kabineta 2013.gada 28.maijā noteikumi Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

 

3) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” 2.1.,2.5., 3.8. un 3.9.apakšpunkts.

 

3.1.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (amatpersona).

2) Personas, kuras kandidē uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm statusu (kandidāts).

3) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes nodarbinātie (par fiziskās sagatavotības pārbaudes norisi atbildīgā persona, komisijas, kura nodrošina fiziskās sagatavotības pārbaudes norisi, locekļi).

3.1.3.

Datu ieguves avots

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde, kura nodrošina fiziskās sagatavotības pārbaudes norisi.

3.1.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

 

 

3.2.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības pārbaužu kontrole un rezultātu apkopošana.

3.2.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

3) Apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts).

 

4) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” 2.1.apakšpunkts.

 

5) Ministru kabineta 2006.gada 21.novembrī noteikumi Nr.970 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību”.

 

3.2.2.

Datu subjektu kategorijas

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.

3.2.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts - informācija par personas datu subjekta veikto veselības pārbaudi, veselības pārbaudes rezultāti.

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde, Ieslodzījuma vietu pārvalde – personu identificējošie dati, dati par dienestu.

3) VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisija - informācija par personas datu subjektu veikto veselības pārbaudi, veselības pārbaudes rezultāti.

 

3.2.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde, Ieslodzījuma vietu pārvalde. Mērķis - nodrošināt kontroli par amatpersonas atbilstību dienestam.

2) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

4. 

Apstrādes nolūks (mērķis)

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavotības nodarbību metodiskais atbalsts, sporta nodarbībām nepieciešamo telpu izmantošanas kontrole un organizatoriskais atbalsts, sacensību un citu sporta pasākumu organizēšana.

4.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

3) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” 2.5., 3.7., 3.8. un 3.10.apakšpunkts.

 

4) Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumi Nr.840 “Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi”.

 

5) Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumi Nr. 210 “Noteikumi par ieroču un munīcijas apriti”.

 

4.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu nodarbinātie.

2) Sporta sacensību dalībnieki.

 

4.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts.

2) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esoša iestāde, cita institūcija, kuru pārstāv sporta nodarbību vai sacensību dalībnieks.

4.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esoša iestāde, cita institūcija, kuru pārstāv sporta nodarbību vai sacensību dalībnieks – paziņošana par rezultātiem.

2) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

5.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs atbilstoši Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra kompetencei

5.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

3) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” 3.5.apakšpunkts.

 

5.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodarbinātie, kuri piedalās darba vides iekšējās uzraudzības pārbaudēs, kuras organizē un veic Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu piesaistītie darba aizsardzības speciālisti, kuri piedalās darba vides iekšējās uzraudzības pārbaudēs.

5.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts.

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde.

5.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodarbinātie, kuri piedalās darba vides iekšējās uzraudzības pārbaudēs, kuras organizē un veic Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs. Mērķis - darba vides iekšējās uzraudzības pārbaužu organizēšana.

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, kurās veiktas darba vides iekšējās uzraudzības pārbaudes. Mērķis - darba aizsardzības jomas normatīvo aktu izpildes nodrošināšana iestādēs.

3) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

6.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Maksas pakalpojumu sniegšana

6.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

3) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

2) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums” 4.2.apakšpunkts.

 

3) Ministru kabineta 2017. gada 3. oktobra noteikumi Nr.600 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis”.

 

4) Likums “Par grāmatvedību” un no tā izrietošie normatīvie akti.

6.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Maksas pakalpojumu saņēmēji fiziskas personas.

2) Maksas pakalpojumu saņēmēju juridisku personu pārstāvji.

3) Maksas pakalpojumu saņēmēju juridisku personu darbinieki vai citas personas, kas izmanto pakalpojumu.

 

6.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts.

2) Maksas pakalpojumu saņēmējs juridiska persona.

3) Personas datu pārbaude Komercreģistrā, Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

6.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Valsts ieņēmumu dienests

Mērķis: nodrošināt uz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru attiecināmu juridisku pienākumu izpildi attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšanu.

2) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

 

7. Videonovērošana

 

Apstrādes nolūks (mērķis)

Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību noteiktajos objektos, īpašuma aizsardzību, noziedzīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu, kā arī personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.

7.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats

Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

7.2.

Datu subjektu kategorijas

Personas, kuras nokļūst videonovērošanas kameras uztveres zonā.

7.3.

Datu ieguves avots

Videonovērošanas kameras Klusā iela 12, k-2, k-3, Rīga.

7.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātājs (informācijas sistēmas tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

8. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra rīkoto pasākumu filmēšana un fotografēšana

 

Apstrādes nolūks (mērķis)

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra rīkoto pasākumu (semināru, sacensību, apmācību, u.c.) un darbības publicitātes nodrošināšana.

8.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

 

3) Valsts pārvaldes iekārtas likums.

8.2.

Datu subjektu kategorijas

Personas, kuras piedalās Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra rīkotajos pasākumos.

8.3.

Datu ieguves avots

Filmēšana vai fotografēšana pasākumos.

Iekšlietu ministrijas resora iestādes vai personas, kas veic filmēšanu un fotografēšanu pasākumos.

8.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Iekšlietu ministrijas resora iestādes un sabiedrība kopumā.

 

 

9.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Publisko iepirkumu organizēšana un saimnieciskās darbības līgumu slēgšana

9.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

3) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”.

 

4) Publisko iepirkumu likums un no tā izrietošie normatīvie akti.

 

5) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums un no tā izrietošie normatīvie akti.

 

6) Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

7) Likums “Par grāmatvedību” un no tā izrietošie normatīvie akti.

9.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Fiziskas personas, kuras iesniedz piedāvājumus dalībai iepirkumā vai, ar kurām noslēgts iepirkuma līgums.

2) Juridisku personu vai iestāžu, kuras iesniedz piedāvājumus dalībai iepirkumā vai, ar kurām noslēgts iepirkuma līgums, pārstāvji, amatpersonas un iepirkuma līguma izpildē iesaistītās personas.

3) Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodarbinātie (iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma procesa dalībnieki, iepirkuma līguma izpildē iesaistītie nodarbinātie). Iekšlietu ministrijas resora iestāžu nodarbinātie (iepirkuma komisijas locekļi).

9.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts.

2) Juridiskas personas vai iestādes, kuras iesniedz piedāvājumus dalībai iepirkumā vai, ar kurām noslēgts iepirkuma līgums.

3) Nodrošinājuma valsts aģentūra (Centralizēto iepirkumu organizēšanas ietvaros).

4) Valsts reģionālās attīstības aģentūra (Elektronisko iepirkumu sistēma).

9.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Nodrošinājuma valsts aģentūra. Mērķis - nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu, tajā skaitā informācijas par iepirkumu publicēšanu.

2) Valsts reģionālās attīstības aģentūra (Elektronisko iepirkumu sistēma). Mērķis - nodrošināt centralizēto iepirkumu organizēšanu un veikšanu, iepirkumu veikšanu elektronisko iepirkumu sistēmā, tajā skaitā informācijas par iepirkumu publicēšanu, informācijas pieprasīšanu un saņemšanu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā kandidātu vai pretendentu izvērtēšanai un atlasei.

3) Iepirkumu uzraudzības birojs. Mērķis -nodrošināt informācijas par iepirkumu publicēšanu Publikāciju vadības sistēmā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

4) Valsts ieņēmumu dienests. Mērķis- iesniegt valsts amatpersonu sarakstus un to grozījumus.

5) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

10.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Dokumentu pārvaldība, paziņošana un lietvedība.

10.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

3) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”.

 

4) Administratīvā procesa likums.

 

5) Iesniegumu likums.

 

6) Informācijas atklātības likums.

 

7) Paziņošanas likums.

 

8) Elektronisko dokumentu likums.

 

9) Oficiālās elektroniskās adreses likums.

 

10) Arhīvu likums.

 

11) Citi normatīvie akti, kas nosaka dokumentu apriti un vadību iestādēs.

 

10.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Personas, kuras iesniedz dokumentus, iesniegumus, informācijas pieprasījumus, lūgumus, sūdzības, priekšlikumus vai jautājumus.

2) Personas, kurām paziņo dokumentus.

3) Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodarbinātie.

10.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekts.

2) Personas un iestādes, no kurām saņemti dokumenti pēc piekritības, saņemti informācijas pieprasījumi, vai citos gadījumos, ja to paredz normatīvie akti.

3) Personas datu pārbaude informācijas sistēmās (Iedzīvotāju reģistrs (Fizisko personu reģistrs), Oficiālās elektroniskās adreses sistēma, Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”).

10.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Iestādes, kurām dokumenti nosūtīti un pārsūtīti pēc piekritības.

2) Latvijas Nacionālais arhīvs.

3) VAS “Latvijas Pasts”.

4) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

11.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Statistika un analīze par oficiālās tīmekļvietnes apmeklējumiem.

Oficiālās tīmekļvietnes funkcionalitātes un satura un darbības uzlabošana un pielāgošana apmeklētāju vajadzībām.

11.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

 

2) Valsts pārvaldes iekārtas likums.

 

3) Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumi Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.

 

4) Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”.

 

11.2.

Datu subjektu kategorijas

Personas, kuras apmeklē Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra oficiālo tīmekļvietni.

11.3.

Datu ieguves avots

Interneta vides analīzes rīks "Google Analytics".

11.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātājs (informācijas resursa tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

2) "Google, Inc." - Interneta vides analīzes rīka "Google Analytics" pārzinis.

 

 

 

 

12

Apstrādes nolūks (mērķis)

Personāla atlase

12.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

3) Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

 

4) Darba likums.

 

5) Valsts civildienesta likums.

12.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Personas, kuras iesniedz dokumentus personāla atlases procesā.

2) Personas, kuras var sniegt vai sniedz atsauksmes par personu, kura iesniedz dokumentus personāla atlases procesā.

12.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekta pieteikums un citi iesniegtie dokumenti personāla atlases procesā.

2) Personāla atlases procesā iegūtie interviju, testu un konkursa komisiju novērtēšanas rezultāti.

3) Personas, kuras sniedz atsauksmes par personu, kura iesniedz dokumentus personāla atlases procesā.

4) Personas un iestādes, no kurām saņemti dokumenti, ja to paredz normatīvie akti.

5) Publiskie resursi.

12.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Personas, kuras var sniegt vai sniedz atsauksmes par personu, kura iesniedz dokumentus personāla atlases procesā. Mērķis- iegūt atsauksmes personāla atlases procesā.

2) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu apstrādātāji (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

 

 

 

 

13. Personāla vadība

13.1.

Apstrādes nolūks (mērķis)

1) Darba līguma sagatavošana un noslēgšana.

2) Valsts civildienesta attiecību nodibināšana.

3) Valsts amatpersonu saraksta administrēšana.

4) Personāla novērtēšana un kvalifikācijas paaugstināšana.

5) Sociālo garantiju nodrošināšana un veselības apdrošināšana.

6) Atlīdzības aprēķināšana un izmaksa, nodokļu nomaksa.

7) Darba braucienu un komandējumu administrēšana.

8) Atvaļinājumu, brīvdienu, atpūtas laiku un citu prombūtnes gadījumu administrēšana.

9) Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana, obligātās veselības pārbaudes, nelaimes gadījumu izmeklēšana.

10) Dienesta pārbaudes, disciplinārlietu un ētikas pārkāpumu izmeklēšana.

11) Interešu konflikta risku izvērtēšana.

12) Darba un valsts civildienesta attiecību grozījumi un izbeigšana.

13.1.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

3) Apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts).

 

4) Darba likums un no tā izrietoši normatīvie akti.

 

5) Valsts civildienesta likums un no tā izrietoši normatīvie akti.

 

6) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un no tā izrietošie normatīvie akti.

 

7) Citi normatīvie akti, kas nosaka darba un valsts civildienesta attiecības.

13.1.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Personas, kuras atlasītas personāla atlases procesā darba līguma noslēgšanai vai civildienesta attiecību nodibināšanai.

2) Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodarbinātie (darbinieki un valsts civildienesta ierēdņi).

3) Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodarbinātā apgādājamie, bērni.

13.1.3.

Datu ieguves avots (būtiskākie)

1) Personas datu subjekta sniegtā informācija.

2) Valsts ieņēmumu dienests (Elektroniskā deklarēšanas sistēma).

4) Personas datu pārbaude informācijas sistēmās (Iedzīvotāju reģistrs (Fizisko personu reģistrs), grāmatvedības un personāla vadības sistēma).

5) Ārstniecības iestādes un personas (saistībā ar darba vietā notikušu nelaimes gadījumu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā - informācija par nodarbinātā veselības stāvokli).

6) Citas personas un iestādes, no kurām saņemti dokumenti, ja to paredz normatīvie akti.

13.1.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas (būtiskākās)

1) Valsts ieņēmumu dienests: Mērķis - paziņošana par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba ņēmēja ienākumiem un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu iesniegšana.

2) Apdrošināšanas sabiedrība: Mērķis - nodrošināt nodarbināto veselības apdrošināšanu.

3) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

4) Citas iestādes un uzņēmumi saistībā ar nodarbinātā amata pienākumu izpildi (lai nodrošinātu piekļuvi informācijas sistēmām, komandējumu organizēšana, transporta pakalpojumi, iepirkumu organizēšana, iepirkumu līgumu izpilde, nepieciešamo pakalpojumu saņemšanas organizēšana, darba organizatoriskie jautājumi (dalība komisijās un sanāksmēs), apsardzes komersanti, u.tml.) un tamlīdzīgi), nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana, publiskojamā informācija saistībā ar iestādes darbības nodrošināšanu, tajā skaitā, oficiālajā tīmekļvietnē publicējamā kontaktinformācija.

 

 

 

 

13.2.

Apstrādes nolūks (mērķis)

1) Drošības kontrole Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajos īpašumos, kas nodoti Iekšlietu ministrijas veselības centra lietošanā, noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana.

2) Darba disciplīnas ievērošanas kontrole.

3) Informācijas sistēmu, ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzība un personas datu aizsardzības un apstrādes prasību ievērošanas kontrole, informācijas drošības incidentu un personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršana un atklāšana.

13.2.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

 

3) Fizisko personu datu apstrādes likums.

 

4) Informācijas tehnoloģiju drošības likums un Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.

 

5) Citi normatīvie akti informācijas drošības jomā vai kas nosaka drošības pasākumus iestādē..

13.2.2.

Datu subjektu kategorijas

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodarbinātie (darbinieki un valsts civildienesta ierēdņi).

13.2.3.

Datu ieguves avots (būtiskākie)

1) Personas datu subjekta sniegtā informācija.

2) Iekšlietu ministrija un Iekšlietu ministrijas Informācijas cents.

3) Informācijas sistēmu, kurām piešķirtas piekļuves tiesības nodarbinātajam vai kurām tas piekļuvis, pārziņi, elektronisko sakaru komersanti.

4) Videonovērošanas sistēma

 

13.2.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas (būtiskākās)

Informācijas sistēmu, kurām piešķirtas piekļuves tiesības nodarbinātajam vai kurām tas piekļuvis, pārziņi.

Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Inform.ācijas centrs (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas).

 

 

 

 

14.

Apstrādes nolūks (mērķis)

Trauksmes celšanas sistēmas nodrošināšana

 

14.1.

Apstrādes tiesiskais

pamats (būtiskākie tiesību akti)

1) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

 

2) Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

 

3) Trauksmes celšanas likums.

 

4) Iesniegumu likums.

 

5) Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

6) Citi normatīvie akti, kas nosaka valsts pārvaldes nodarbināto atbildību par tiesību pārkāpumiem.

 

14.2.

Datu subjektu kategorijas

1) Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodarbinātais (darbinieks vai valsts civildienesta ierēdnis) – persona, kas ziņo par iespējamu pārkāpumu (trauksmes cēlējs).

2) Personas, par kuru ziņojis trauksmes cēlējs un kas saistītas ar trauksmes cēlēja ziņojumā minēto pārkāpumu.

 

14.3.

Datu ieguves avots

1) Personas datu subjekta sniegtā informācija.

2) Trauksmes cēlēja ziņojums.

3) Pārkāpuma izmeklēšana.

 

14.4.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

1) Tiesa, tiesu sistēmai piederīgas personas (notāri, advokāti, tiesu izpildītāji), tiesībsargājošas un citas uzraugošās un kontrolējošās institūcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

2) Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Inform.ācijas centrs (informācijas sistēmas pārzinis un tehnisko resursu pārzinis un uzturētājs).

 

 

3.pielikums

Iekšietu ministrijas veselības un sporta centra

2020.gada 10.marta rīkojumam Nr.28/1.1.1-19/10

 

Personu datu apstrādes politika personāla atlases procesā

 

1. Informācija par pārzini

Personu datu pārzinis ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV – 1026, e-pasts: vsc@iem.gov.lv).

 

2. Kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktās datu subjekta tiesības varat realizēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu:

1) rakstiski vai klātienē: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV – 1026;

2) izmantojot elektronisko pakalpojumu “Iesniegums iestādei” Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā: www.latvija.lv ;

3) izmantojot elektronisko pastu: vscdas@iem.gov.lv vai vsc@iem.gov.lv (savu tiesību realizācijai lūdzam iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, pretējā gadījumā varēsim sniegt tikai vispārīgu informāciju).

Saziņai ar datu aizsardzības speciālistu, lūdzam rakstīt uz: vscdas@iem.gov.lv.

3. Vispārīga informācija par šo politiku un personas datu apstrādi

3.1. Šīs politikas mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesību īstenošanas iespējām personāla atlases procesā personām, kuras vēlas pretendēt uz mūsu izsludinātajiem vakantajiem amatiem, kā arī tām personām, kuru datus mums ir nodevuši pretendenti (kandidāti uz amata vietām (piemēram, atsauksmju sniedzēju dati).

3.2. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs patur tiesības veikt izmaiņas personas datu apstrādes politikā, publicējot aktuālo personas datu apstrādes politiku.

3.3. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs personas datus apstrādā atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši izvirzītajām prasībām.

3.4. Pasākumus elektroniski informācijas sistēmās un resursos uzkrāto personas datu pieejamībai, integritātei, konfidencialitātei un aizsardzībai nodrošina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un centralizēti Iekšlietu ministrijas resora koplietojamo informācijas sistēmu pieejamībai, integritātei, konfidencialitātei un aizsardzībai – Iekšlietu ministrija kā centralizēto informācijas sistēmu pārzinis.

3.5. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz datu subjektiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība.

3.6. Personas dati netiek nodoti trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām.

3.7. Personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā, tostarp profilēšanā.

4. Personas datu apstrādes nolūks (mērķis) un tiesiskais pamats

4.1. Personāla atlases procesā personas datu apstrādes nolūks (mērķis) ir personāla atlase un ar to saistīto Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra tiesību un pienākumu izpilde.

4.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

4.2.1. datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts) – attiecībā uz personas pieteikuma un citu dokumentu iesniegšanu un izmantošanu personāla atlases procesā;

4.2.2. uz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra attiecināmu juridisku pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts) – attiecībā uz atsevišķiem personas datu veidiem, izvērtējot personas atbilstību amatam, ja normatīvie akti paredz obligātas prasības personai, kas ieņem attiecīgo amatu;

4.2.3. pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) – lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra tiesības un intereses iespējamo sūdzību vai prasījumu gadījumā, kā arī noziedzīgu nodarījumu vai pārkāpumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašumu un personai vitāli svarīgu interešu aizsardzību.

4.3. Izpildot uz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru attiecināmu juridisku pienākumu izpildi, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir tādi tiesību akti kā Darba likums, Valsts civildienesta likums, Arhīvu likums, kā arī citi tiesību akti, kas ir spēkā personāla atlases procesa brīdī un ir saistoši Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram, un kas nosaka prasības dokumentu saglabāšanai.

5. Personas datu apstrādes vieta un personas datu ieguves avoti

5.1. Personas dati tiek apstrādāti Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV–1026.

5.2. Personas datus ieguves avoti var būt:

5.2.1. pretendenta (kandidāta) uz amata vietu pieteikums un citi iesniegtie dokumenti personāla atlases procesā;

5.2.2. personāla atlases procesā iegūtie interviju, testu un konkursa komisiju novērtēšanas rezultāti;

5.2.3. personas, kuras sniedz atsauksmes par personu, kura iesniedz dokumentus personāla atlases procesā;

5.2.4. personas un iestādes, no kurām saņemti dokumenti, ja to paredz normatīvie akti tādā apjomā, kas paredzēts normatīvajos aktos;

5.2.5. publiski pieejamie resursi.

6. Apstrādājamo datu apjoms

6.1. Par pretendentiem (kandidātiem) uz amata vietu, kuras iesniedz dokumentus personāla atlases procesā var tikt apstrādāti šādi dati:

6.1.1. Identificējošie dati: vārds, uzvārds (ja tas ir būtiski amata izpildei vai, ja personas datu subjekts pats iesniedz - personas kods, dzimšanas datums).

6.1.2. Kontaktdati: dzīvesvietas/deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese - atbilstoši personas datu subjekta iesniegtajam.

6.1.3. Kvalifikāciju, izglītību un prasmes raksturojoši dati: izglītība, kvalifikācija, darba pieredze, profesionālo sertifikātu dati, rekomendācijas, atsauksmes, valodu prasmes, datorprasmes, citas kompetences, ja tas atbilstības amata prasībām izvērtēšanai vai, ja personas datu subjekts pats šo informāciju iesniedz.

6.1.4. Cita personāla atlases procesā saņemtā informācija.

6.2. Par personām, kuras var sniegt vai sniedz atsauksmes par personu, kura iesniedz dokumentus personāla atlases procesā personāla atlases procesā, var tikt apstrādāti šādi dati:

       6.2.1. Identificējošie dati: vārds, uzvārds, darba vieta, amats.

6.2.2. Kontaktdati: tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

6.3. Personāla atlases procesā ir paredzēts apstrādāt tikai tos datus, kuri ir nepieciešami personāla atlases nolūku (mērķu) sasniegšanai.

7. Kas var piekļūt personas datiem

7.1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs īsteno pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datiem nepiekļūst personas, kurām nav tiesiska pamata to apstrādei.

7.2. Personāla atlases procesā saņemtajiem un iegūtajiem datiem var piekļūt:

7.2.1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbinieki, kuriem šādas piekļuves tiesības ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem, noteiktajiem amata pienākumiem vai rīkojuma dokumentiem.

7.2.2. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā valsts un pašvaldību iestādes, tiesa, tiesu sistēmai piederīgas personas (notāri, advokāti, tiesu izpildītāji), tiesībsargājošas un citas uzraugošas un kontrolējošas institūcijas, lai nodrošinātu uz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru attiecināmu juridisku pienākumu izpildi, vai likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzību.

7.3. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra elektroniski informācijas sistēmās un resursos uzkrātajiem personas datiem ir piekļuve Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, ievērojot to, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbībā izmantoto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tehnisko resursu pārzinis, kas nodrošina sistēmu (tajā skaitā, personas datu apstrādes sistēmas, dokumentu vadības sistēmas, grāmatvedības un personāla vadības sistēmas, mājaslapas tīmekļvietnes un komunikāciju sistēmas (elektroniskā pasta sistēmas)) uzturēšanu un darbību, kā arī sistēmās esošās informācijas uzglabāšanu. Elektroniski informācijas sistēmās (dokumentu vadības sistēmas, grāmatvedības un personāla vadības sistēmas un komunikāciju sistēmas (elektroniskā pasta sistēmas) uzkrātajiem personas datiem ir piekļuve arī Iekšlietu ministrijai, kas ir  Iekšlietu ministrijas resora koplietojamo informācijas sistēmu pārzinis un nodrošina to pārvaldību.

 

8. Personas datu glabāšanas ilgums

8.1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs personas datu glabāšanas termiņu nosaka atbilstoši personas datu apstrādes nolūkam (mērķim), saskaņā ar tiesību aktu prasībām un ņemot vērā Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra leģitīmās intereses.

8.2. Personāla atlases procesā iegūtā informācija tiek glabāta 6 mēnešus pēc atlases procesa noslēgšanās vai līdz beidzies personas datu apstrādes tiesiskais pamats (piemēram, sūdzības un tiesvedības gadījumā līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās laikam).

8.3. Ja persona pēc personāla atlases tiek pieņemta darbā, personāla atlases procesā iegūtā informācija tiek glabāta kopā ar nodarbinātā informāciju (personas lietu) attiecīgi tai noteiktajam glabāšanas termiņam.

8.4. Ja pretendents (kandidāts) uz amata vietu ir piekritis personāla atlasē iesniegtās informācijas izmantošanai turpmākās atlasēs, tā tiek glabāta 1 gadu vai līdz piekrišanas atsaukšanai.

8.5. Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālākai personas datu uzglabāšanai vairs nav tiesiskā pamata, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

9. Personas datu subjekta tiesību īstenošana

9.1. Piekļuve saviem personas datiem. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem (saņemt informāciju par saviem datiem), pieprasīt apstiprinājumu, vai Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs apstrādā datu subjekta datus, kā arī šādos gadījumos prasīt piekļuvi personas datiem, saņemot šādu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (15.pants) noteikto informāciju:

1) apstrādes nolūki;

2) attiecīgo personas datu kategorijas;

3) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs;

4) ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;

5) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;

6) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai);

7) visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta (izņemot gadījumus, ja tiesību akti aizliedz šādas informācijas sniegšanu).

9.2. Personas datu labošana. Datu subjektam ir tiesības lūgt labot Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sistēmās uzturētos esošos aktuālos ierakstu datus par datu subjektu.

9.3. Personas datu dzēšana. Datu subjektam ir tiesības lūgt dzēst Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra rīcībā esošos datus par datu subjektu, ja pastāv kāds no Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (17.pants) noteiktajiem priekšnoteikumiem datu dzēšanai:

1) personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

2) datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;

3) datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu regulas 21. panta 1. punktu (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai), un apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;

4) personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;

5) personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs izpilda datu subjekta pieprasījumu, ja nepastāv tiesību aktos noteiktie nosacījumi, kādos šāda prasība nevar tikt īstenota, informējot par to datu subjektu.

9.4. Datu pārnesamība. Gadījumos, ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats nav  datu subjekta piekrišana vai noslēgtais līgums, datu pārnešana citam datu pārzinim netiek veikta. 

9.5. Piekrišanas atsaukšana. Ja personas datu apstrāde balstās datu subjekta piekrišanā, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un turpmāk personas dati, kuri tika apstrādāti uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgajam nolūkam netiks apstrādāti. Tomēr, piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura veikta pirms piekrišanas atsaukuma, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

9.6. Datu subjekta pieprasījums savu tiesību īstenošanai.

Datu  subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šīs politikas 2.punktā minētajā veidā.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs pārliecināsies par datu subjekta identitāti, izvērtēs pieprasījumu un izpildīs to saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc iespējas īsākā laikā, sniedzot atbildi datu subjektam, pēc iespējas ņemot vērā datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu. Atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt papildus identificējošo informāciju, lai nodrošinātu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

9.7. Tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

Ja radušies kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā intereses un tiesības saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju iespējams atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā https://www.dvi.gov.lv/lv/ .

4.pielikums

Iekšietu ministrijas veselības un sporta centra

2020.gada 10.marta rīkojumam Nr.28/1.1.1-19/10

 

 

Personu datu apstrādes politika videonovērošanā

 

1. Informācija par pārzini

Personu datu pārzinis ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV – 1026, e-pasts: vsc@iem.gov.lv).

 

2. Kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktās datu subjekta tiesības varat realizēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu:

1) rakstiski vai klātienē: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV – 1026;

2) izmantojot elektronisko pakalpojumu “Iesniegums iestādei” Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā: www.latvija.lv ;

3) izmantojot elektronisko pastu: vscdas@iem.gov.lv vai vsc@iem.gov.lv (savu tiesību realizācijai lūdzam iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, pretējā gadījumā varēsim sniegt tikai vispārīgu informāciju).

Saziņai ar datu aizsardzības speciālistu, lūdzam rakstīt uz: vscdas@iem.gov.lv.

3. Vispārīga informācija par šo politiku un personas datu apstrādi

3.1. Šīs politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādi Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā videonovērošanas procesā.

3.2. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs patur tiesības veikt izmaiņas personas datu apstrādes politikā, publicējot aktuālo personas datu apstrādes politiku.

3.3. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs personas datus apstrādā atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši izvirzītajām prasībām.

3.4. Tehniskos pasākumus videonovērošanas sistēmā esošo personas datu pieejamībai, integritātei, konfidencialitātei un aizsardzībai nodrošina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

3.5. Personas dati netiek nodoti trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām.

3.6. Personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā, tostarp profilēšanā.

4. Personas datu apstrādes nolūks (mērķis) un tiesiskais pamats

4.1. Videonovērošanas nolūks (mērķis) ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību noteiktos objektos, īpašuma aizsardzību, noziedzīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu, kā arī personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.

 

4.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

4.3. Leģitīmās intereses ir nepieciešamība nodrošināt kārtību un drošību (tajā skaitā darbinieku, apmeklētāju un sabiedrības drošību kopumā) objektā, kurā ir ierīkota videonovērošana, ņemot vērā pastāvīgo apmeklētāju plūsmu un esošās materiālās vērtības tajā, nepieciešamība nodrošināt kārtību un drošības pasākumus šautuvē, kurā notiek gan šaušanas nodarbības, gan arī šaušanas apmācības un šautuves pakalpojumu sniegšana, kā arī gadījumos, ja notiek prettiesiskas darbības vai drošības pārkāpumi, nepieciešamība veikt darbības to novēršanai, nodrošināt pierādījumus, noziedzīgu nodarījumu vai prettiesiskas rīcības atklāšanai un interešu aizsardzībai tiesā.

 

5. Personas datu apstrādes vieta un personas datu ieguves avoti

5.1. Videonovērošana tiek veikta Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra izmantošanā nodotajās telpās un teritorijā Klusā iela 12, k-2, k-3, Rīgā.

5.2. Personas datus ieguves avots ir stacionāras videokameras, kuras izmantojot iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstus

6. Apstrādājamo datu apjoms

Videonovērošanā iegūtais personas attēls (izskats, uzvedība), personas atrašanās laiks (datums, laiks), personas atrašanās vieta. Teritorijā var tikt fiksēti arī dati par personas izmantoto transportlīdzekli.

7. Kas var piekļūt personas datiem

7.1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs īsteno pasākumus, lai nodrošinātu, ka videonovērošanas sistēmā esošajiem datiem nepiekļūst personas, kurām nav tiesiska pamata to apstrādei.

7.2. Videonovērošanas sistēmā uzkrātajiem datiem var piekļūt:

7.2.1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbiniekiem, kuriem šādas piekļuves tiesības ir saskaņā ar noteiktajiem amata pienākumiem vai rīkojuma dokumentiem.

7.2.2. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā tiesa, tiesu sistēmai piederīgas personas (notāri, advokāti, tiesu izpildītāji), tiesībsargājošas un citas uzraugošas un kontrolējošas institūcijas, lai nodrošinātu uz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru attiecināmu juridisku pienākumu izpildi, vai likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzību.

7.3. Videonovērošanas sistēmā uzkrātajiem personas datiem ir piekļuve Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, ievērojot to, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbībā izmantoto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tehnisko resursu pārzinis, kas nodrošina sistēmas uzturēšanu un darbību.

7.4. Piekļuvi videonovērošanas sistēmas datiem ar Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra direktora lēmumu var piešķirt arī apsardzes komersanta darbiniekiem, noslēdzot atbilstošu ārpakalpojuma līgumu par apsardzes pakalpojuma nodrošināšanu.

 

 

8. Personas datu glabāšanas ilgums

Videonovērošanas sistēmā jaunākie ieraksti aizstāj vecākos, kas tiek cikliski un automātiski dzēsti atkarībā no datu apjoma. Nepieciešamības gadījumā var tikt atsevišķi uzglabāti ieraksti ar notikušajiem incidentiem līdz to izmeklēšanas beigām vai līdz beidzas tiesiskais pamats to uzglabāšanai.

9. Personas datu subjekta tiesību īstenošana

9.1. Piekļuve saviem personas datiem. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem (saņemt informāciju par saviem datiem), pieprasīt apstiprinājumu, vai Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs apstrādā datu subjekta datus, kā arī šādos gadījumos prasīt piekļuvi personas datiem, saņemot šādu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (15.pants) noteikto informāciju:

1) apstrādes nolūki;

2) attiecīgo personas datu kategorijas;

3) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs;

4) ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;

5) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;

6) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai);

7) visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta (izņemot gadījumus, ja tiesību akti aizliedz šādas informācijas sniegšanu).

9.2. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, tiesības iebilst pret datu apstrādi. Taču jāņem vērā, ka videoierakstā personas datu labošana nevar notikt, jo videoieraksts ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids un to dzēšanas iespējas ir ierobežotas.

9.3. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs izpilda datu subjekta pieprasījumu, ja nepastāv tiesību aktos noteiktie nosacījumi, kādos šāda prasība nevar tikt īstenota, informējot par to datu subjektu.

9.4. Datu subjekta pieprasījums savu tiesību īstenošanai.

Datu  subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šīs politikas 2.punktā minētajā veidā.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs pārliecināsies par datu subjekta identitāti, izvērtēs pieprasījumu un izpildīs to saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc iespējas īsākā laikā, sniedzot atbildi datu subjektam, pēc iespējas ņemot vērā datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu. Atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt papildus identificējošo informāciju, lai nodrošinātu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

9.5. Tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

Ja radušies kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā intereses un tiesības saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju iespējams atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā https://www.dvi.gov.lv/lv/ .

 

 

5.pielikums

Iekšietu ministrijas veselības un sporta centra

2020.gada 10.marta rīkojumam Nr.28/1.1.1-19/10

 

Personu datu apstrādes politika Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra rīkoto pasākumu filmēšanā un fotografēšanā

 

1. Informācija par pārzini

Personu datu pārzinis ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV – 1026, e-pasts: vsc@iem.gov.lv).

 

2. Kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktās datu subjekta tiesības varat realizēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu:

1) rakstiski vai klātienē: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīga, LV – 1026;

2) izmantojot elektronisko pakalpojumu “Iesniegums iestādei” Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā: www.latvija.lv ;

3) izmantojot elektronisko pastu: vscdas@iem.gov.lv vai vsc@iem.gov.lv (savu tiesību realizācijai lūdzam iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, pretējā gadījumā varēsim sniegt tikai vispārīgu informāciju).

Saziņai ar datu aizsardzības speciālistu, lūdzam rakstīt uz: vscdas@iem.gov.lv.

3. Vispārīga informācija par šo politiku un personas datu apstrādi

3.1. Šīs politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādi Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra rīkoto pasākumu (semināru, sacensību, apmācību, u.c.) filmēšanā un fotografēšanā.

3.2. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs patur tiesības veikt izmaiņas personas datu apstrādes politikā, publicējot aktuālo personas datu apstrādes politiku.

3.3. Rīkojot pasākumus, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs nodrošina iespēju pasākuma apmeklētājiem iepazīties ar informatīvo norādi, ka pasākuma laikā tiek veikta fotografēšana un filmēšana, tās mērķi un tālāko videomateriālu vai fotogrāfiju izmantošanas veidu, tādejādi, pasākumu apmeklējot, persona ir piekritusi iepriekš minētajam un tālākai datu apstrādei.

3.4. Apmācību, kursu un citu slēgtu pasākumu ietvaros Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs var lūgt rakstisku datu subjektu piekrišanu fotografēšanai vai filmēšanai.

3.5. Personas piekrišana datu apstrādei ir saistoša, ja pirms pasākuma personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un persona, apmeklējot pasākumu, apzināti fotografējoties un filmējoties, piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajā politikā norādīto mērķu sasniegšanai, kā arī gadījumos, ja tiek saņemta rakstveida piekrišana personas datu apstrādei (tajā skaitā, reģistrējoties pasākuma apmeklētāju reģistrā).

3.6. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, izvēloties, kādu informāciju publicēt, vienmēr ievēro ētikas apsvērumus, lai nodrošinātu, ka ar publikācijām netiktu aizskartas personas tiesības un brīvības. Apzinoties, ka mums nav zināmi visi fakti un apstākļi, kas var radīt ietekmi uz personas tiesību un brīvību apdraudējumu, personas ir tiesīgas sazināties ar Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru un izteikt iebildumus vai priekšlikumus personas datu apstrādei.

3.7. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs respektē personu tiesības nepiekrist to fotografēšanai vai filmēšanai, vai tiesības nepiekrist videomateriālu vai fotogrāfiju izmantošanai, kurās redzama attiecīgā persona.

3.8. Personas dati netiek nodoti trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām.

3.9. Personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā, tostarp profilēšanā.

4. Personas datu apstrādes nolūks (mērķis) un tiesiskais pamats

4.1. Personas datu apstrādes nolūks (mērķis) ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra rīkoto pasākumu (semināru, sacensību, apmācību, u.c.) un darbības publicitātes nodrošināšana.

4.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

4.2.1. datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts);

4.2.2. uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts) - nodrošinot sabiedrību ar informāciju par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbību.

 

5. Personas datu ieguves avoti

Personas datu ieguves avoti var būt:

5.1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra veikta filmēšana vai fotografēšana pasākumos;

5.2. Iekšlietu ministrijas resora iestādes, kas piedalās pasākumā, vai personas, kas veic filmēšanu un fotografēšanu pasākumos.

6. Apstrādājamo datu apjoms

Filmēšanā vai fotografēšanā iegūtais personas attēls (izskats, uzvedība), personas atrašanās laiks (datums, laiks), personas atrašanās vieta.

7. Kas var piekļūt personas datiem

Filmēšanā un fotografēšanā iegūtie videomateriāli un fotoattēli var tikt izvietoti Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra un Iekšlietu ministrijas resora iestāžu tīmekļvietnēs, sociālajos tīklos, plašsaziņas līdzekļos un citos publicitātes materiālos. Ņemot vērā, ka dati tiks publiskoti, lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbību un aktualitātēm, materiāli būs pieejami plašākai sabiedrībai.

8. Personas datu glabāšanas ilgums

8.1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs uzglabās datus tik ilgi, cik tas nepieciešams tiem mērķiem, kuriem dati iegūti, vai līdz personas sniegtās piekrišanas atsaukšanai, ja nebūs cits tiesiskais pamats datu turpmākai glabāšanai.

8.2. Filmēšanas vai fotografēšanas materiāli Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra tīmekļvietnē tiek dzēsti cikliski, aizstājot vēsturiskos datus ar aktuālajiem datiem.

9. Personas datu subjekta tiesību īstenošana

9.1. Piekļuve saviem personas datiem. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem (saņemt informāciju par saviem datiem), pieprasīt apstiprinājumu, vai Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs apstrādā datu subjekta datus, kā arī šādos gadījumos prasīt piekļuvi personas datiem, saņemot šādu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (15.pants) noteikto informāciju:

1) apstrādes nolūki;

2) attiecīgo personas datu kategorijas;

3) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs;

4) ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;

5) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;

6) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai);

7) visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta (izņemot gadījumus, ja tiesību akti aizliedz šādas informācijas sniegšanu).

9.2. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, tiesības iebilst pret datu apstrādi. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs izpilda datu subjekta pieprasījumu, ja nepastāv tiesību aktos noteiktie nosacījumi, kādos šāda prasība nevar tikt īstenota, informējot par to datu subjektu.

9.3. Piekrišanas atsaukšana. Ja personas datu apstrāde balstās datu subjekta piekrišanā, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un turpmāk personas dati, kuri tika apstrādāti uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgajam nolūkam netiks apstrādāti. Tomēr, piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura veikta pirms piekrišanas atsaukuma.

9.6. Datu subjekta pieprasījums savu tiesību īstenošanai.

Datu  subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šīs politikas 2.punktā minētajā veidā.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs pārliecināsies par datu subjekta identitāti, izvērtēs pieprasījumu un izpildīs to saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc iespējas īsākā laikā, sniedzot atbildi datu subjektam, pēc iespējas ņemot vērā datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu. Atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt papildus identificējošo informāciju, lai nodrošinātu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

9.7. Tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

Ja radušies kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā intereses un tiesības saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju iespējams atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā https://www.dvi.gov.lv/lv/ .

 

 

Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.