Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura darbības mērķis ir veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošināt amatpersonu veselības, psiholoģiskā stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību dienesta pienākumu izpildei, kā arī nodrošināt, lai amatpersona saņemtu normatīvajos aktos noteiktos pakalpojumus un sociālās garantijas

Vēsture

Vēsturiski „Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs” tika izveidots kā Valsts uzņēmums „Iekšlietu ministrijas medicīnas centrs” (turpmāk –medicīnas centrs) saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumiem Nr.49, Iekšlietu ministrijas nolikumu un Iekšlietu ministrijas 1996.gada16.aprīļa pavēli Nr.94. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā medicīnas centrs reģistrēts 1996.gada 9.maijā ar reģistrācijas Nr.000329362. Medicīnas centra juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Medicīnas centrs tika izveidots, lai veiktu slimokases funkcijas un vadītu medicīnas dienestu. Medicīnas centra pamatuzdevums bija iekšlietu resora ārstniecības iestāžu, uzņēmumu darba apmaksa, saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem Ministru kabineta un Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā, kā arī norēķini ar citu resoru un teritoriālajām slimokasēm par iekšlietu resorā strādājošiem sniegto medicīnisko palīdzību, atbilstoši tam paredzēto līdzekļu apjomā.

Saglabajot iepriekšējās funkcijas un uzdevumus, ar Iekšlietu ministrijas 1998.gada 26.jūlija pavēli Nr.294 medicīnas centrs pārveidots par bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā minētās izmaiņas un statūti jaunā redakcijā reģistrēti 1998.gada 2.jūlijā. Mainīta arī medicīnas centra juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 6a, Rīga, LV-1050.
Ar Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.724, uzsākta bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma „Iekšlietu ministrijas medicīnas centrs” reorganizācija, izveidojot „Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūru” (turpmāk – aģentūra). No Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma „Iekšlietu ministrijas medicīnas centrs” izslēgts 2004.gada 9.novembrī.

Aģentūras darbība uzsākta 2004.gada 1.novembrī un tā nolikums apstiprināts ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.812. Aģentūra ir bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma „Iekšlietu ministrijas medicīnas centrs” funkciju, saistību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja. 2005.gada 2.februārī starp aģentūru un Iekšlietu ministriju noslēgts „Pārvaldes līgums”, kurā noteikti kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji, darbības un attīstības stratēģija un darba plāns. Ar 2008.gada maiju mainīta aģentūras juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, korpuss 1, Rīga, LV-1026.

Ar Ministru kabineta 2010.gada 15.septembra rīkojumu Nr.547 „Par Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras reorganizāciju”, lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu, Publisko aģentūru likuma 7.panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 2.punktu, iekšlietu ministra pārraudzībā esošā „Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūru” ar 2010.gada 1.oktobri tika pārveidota par Iekšlietu ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi – „Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru” (turpmāk – Centrs), nosakot, ka Centrs ir aģentūras funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, arhīva un lietvedības pārņēmējs.