Šodien tiek izskatīti un apstrādāti 27.05.2024. saņemtie iesniegumi (izmaksa gaidāma piecu darba dienu laikā, ja savlaicīgi ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti)

Iesniegt čekus apmaksai var arī elektroniski caur https://latvija.gov.lv/Home/  

Lai saņemtu kompensāciju, iesniedz iesniegumu, aizpildot iesniegumu

un pievienojot skenētus vai nofotogrāfētus čekus, kvītis, receptes

Amatpersonām ir iespēja saņemt apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kas nepieciešami, atrodoties dienesta pienākumu pildīšanas laikā dažādās valsts teritorijās, kā arī veselības saglabāšanai un sekmīgai dienesta pienākumu izpildei.

Apmaksātā veselības aprūpe ietver maksājumus par pakalpojumiem, kuru apmaksa saskaņā ar valstī noteikto veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību jāveic pakalpojuma saņēmējam vai darba devējam. Pārējos pakalpojumus amatpersonas līdzīgi kā citi valsts iedzīvotāji saņem valstī noteiktajā kārtībā no Veselības ministrijai šim nolūkam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Veselības aprūpe

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (turpmāk – centrs) amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm apmaksā (turpmāk – amatpersona) veselības aprūpes pakalpojumus, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”

Amatpersonām apmaksā veselības aprūpes pakalpojumus, kas saņemti iestādē, kura ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (izņemot redzes pārbaudi), un kurus ārstniecības iestāde ir reģistrējusi atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

 1. obligātās veselības pārbaudes, pacientu iemaksas un līdzmaksājumus (bez limita ierobežojumiem) saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārstniecības iestādēm. Pacientu iemaksas un līdzmaksājumu apmaksai amatpersona ārstniecības iestādē, kas ir centra līgumiestāde, uzrāda centra izsniegtu derīgu Darbinieka veselības karti un personas apliecinošu dokumentu (10.p.).
 2. veselības aprūpes maksas pakalpojumus (kompensācijai limits 500 euro kalendārajā gadā).
 3. vakcināciju pret ērču encefalītu un B hepatītu (bez limita ierobežojumiem).
 4. zobārstniecības izdevumus, tos kompensējot 100% apmērā, bet ne vairāk kā 400 euro apmērā kalendārajā gadā.
 5. medikamentu iegādes izdevumus par tādu ārstniecības personas izrakstītu medikamentu iegādi, kuri iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā, tos kompensējot 100% apmērā, bet ne vairāk kā 100 euro apmērā kalendārajā gadā.
 6. plānveida ķirurģiskās operācijas (bez limita ierobežojumiem).
 7. rehabilitācijas kursu līdz divām nedēļām amatpersonai pēc nelaimes gadījuma darbā, pārciestas traumas vai veiktas ķirurģiskās operācijas.

Centrs izmaksā veselības aprūpes izdevumu kompensāciju,

ko amatpersona apmaksājusi no saviem līdzekļiem (čeki)

 • Pacientu iemaksas un līdzmaksājumus bez limita ierobežojuma (4.1.p.).
 • Veselības aprūpes pakalpojumus, kas netiek segti no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, t.i. par medicīniskajiem maksas pakalpojumiem, līdz 500 euro kalendārajā gadā (4.3.p.).
 • Vakcinācijas pret ērču encefalītu un B hepatītu (pievienojot kopiju no potēšanas pases par veikto vakcināciju) bez limita ierobežojumiem (4.4.p.)
 • Zobārstniecības (izņemot ortodontiju (11.13.p.) un protezēšanu (11.14.p.)) pakalpojumus 400 euro apmērā kalendārajā gadā (4.5.p.) (sniegtajam pakalpojumam jābūt atšifrētam).
 • Medikamentus (ar pievienotu ārstniecības personas izrakstītu recepti vai tās kopiju, čekā vai kvītī jābūt norādītam iegādāto medikamentu uzskaitījumam) 100 euro apmērā, kompensējot 100% no izdevumiem kalendārajā gadā (4.6.p.).

Kompensācijas saņemšanai amatpersona centrā iesniedz (infografika):

 1. iesniegumu (5.1.p.) (veidlapa);
 2. maksājumu apliecinošu attaisnojuma dokumentu (kvīts atbilstības pārbaude VID), kurā norādīti personas dati un sniegtais pakalpojums (5.2.p.);
 3. dokumentus par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, ja tas neizriet no maksājumu apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem (5.3.p.).

Iesniegt iesniegumu var arī elektroniski caur Latvija.lv

Centrs kompensāciju izmaksā trīs mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, pārskaitot amatpersonas iztērētos finanšu līdzekļus uz iesniegumā norādīto kontu kredītiestādē (6.p.). Veicot maksājumus centrs norāda par kādiem ārstnieciskajiem izdevumiem izmaksāta kompensācija,  lai amatpersona varētu sekot līdzi saviem atmaksas limitiem.

Centrs apmaksā, saskaņā ar samaksas garantijas vēstuli

plānveida ķirurģiskās operācijas (2.4.p.)-

 

 1. kas saistītas ar nelaimes gadījumu darbā, ja izdevumus nesedz atbilstoši likumam “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”;
 2. ja trauma vai slimība ierobežo amatpersonas fiziskās spējas pildīt dienesta pienākumus.

Plānveida ķirurģisko operāciju apmaksai amatpersona centram nosūta iesniegumu un speciālista atzinumu (slēdzienu) par operācijas nepieciešamību.

Centrs plānveida ķirurģisko operāciju apmaksu var atteikt, ja:

 • Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija veselības pārbaudes atzinumā konstatē, ka amatpersonas veselības stāvoklis atbilst attiecīgajam amatam noteikto dienesta pienākumu izpildei;
 • veselības aprūpes pakalpojumu var saņemt rindas kārtībā par valsts budžeta līdzekļiem;
 • pacients izvēlējies operāciju veikt ārstniecības iestādē, kas nesniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus t.i. privātklīnikas.

medicīnisko rehabilitāciju kursu (2.5.p.)

ne ilgāku par divām nedēļām viena gada laikā pēc nelaimes gadījumā darbā, pārciestas traumas vai ķirurģiskas operācijas.

Medicīniskā rehabilitācijas kursa apmaksai amatpersona centram nosūta iesniegumu par medicīniskās rehabilitācijas kursa izmaksām un ārstniecības iestādes izsniegtu izrakstu ar informāciju par nepieciešamo ārstēšanu un ieteikumiem.

Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt operācijas vai medicīniskās rehabilitācijas kursa izdevumus, tas nosūta samaksas garantijas vēstuli ārstniecības iestādei un informē par to amatpersonu.

Amatpersonai neapmaksā un nekompensē izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

 1. ārstniecību, kurā izmantotas netradicionālās, tai skaitā komplementārās, medicīnas metodes;
 2. kosmetoloģiskajiem pakalpojumiem;
 3. estētiski ķirurģiskām operācijām, izņemot gadījumus, ja amatpersona saskaņā ar aktu par nelaimes gadījumu darbā ir cietusi nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus, un guvusi tādus veselības traucējumus, kuru novēršanai šāda operācija ir nepieciešama;
 4. abortiem, izņemot abortus medicīnisku indikāciju dēļ;
 5. seksoloģisko ārstniecību, dzimuma maiņu un androloga pakalpojumiem;
 6. cilmes šūnu bankas un dzimumšūnu bankas pakalpojumiem;
 7. medicīnisko apaugļošanu, ģenētiku un ar to saistītajiem izmeklējumiem (izņemot pacienta līdzmaksājumus);
 8. maksas dzemdību palīdzību;
 9. orgānu vai audu transplantāciju;
 10. mākslas terapijas, uztura speciālista, reitterapijas, logopēda pakalpojumiem, izņemot multiprofesionālas komandas ietvaros sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus;
 11. psihologa un psihofizioloģiskiem pakalpojumiem, izņemot izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei, multiprofesionālas komandas sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus vai centra sniegtos pakalpojumus;
 12. alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu noteikšanu, izņemot izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei, un izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ārstnieciskā procesa nodrošināšanai;
 13. ortodontiju un ar to saistītajiem pakalpojumiem;
 14. zobu protezēšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, izņemot pirmreizēju zobu protezēšanu, ja zoba protezēšanas iemesls ir trauma, kas saskaņā ar aktu par nelaimes gadījumu darbā ir gūta nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus;
 15. paaugstinātu apkalpošanas līmeni un individuālu aprūpi;
 16. ēdināšanu dienas stacionārā, kā arī uzturēšanos dienas stacionārā ārpus dienas stacionāriem normatīvajos aktos noteiktā darbalaika, izņemot gadījumus, ja centrā ir iesniegti stacionāra izsniegti dokumenti, kas apliecina, ka amatpersonai pēc ķirurģiskās operācijas nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība;
 17. manipulācijām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību nav iekļautas Nacionālā veselības dienesta publicētajā apmaksājamo manipulāciju sarakstā, izņemot:
  1. ambulatori veicamās injekcijas (tai skaitā intraartikulārās injekcijas ar ārstniecības līdzekļu ievadīšanu);
  2. laboratoriskos izmeklējumus
  3. zemāk noteiktos medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi, kurus apmaksā vai kompensē ar tiem saistītos izdevus
  4. podometriju un ārstniecisko pēdu aprūpi ar ārsta speciālista nosūtījumu;
  5. veselības pārbaudes transportlīdzekļa vadītājiem un veselības pārbaudes speciālās atļaujas saņemšanai personām, kuras glabā vai nēsā ieročus un veic ar tiem darbu;
 18. pakalpojumiem, kas saņemti iestādē, kura nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (izņemot redzes pārbaudi) vai kura neatbilst obligātajām prasībām, kas normatīvajos aktos noteiktas ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

 

Anita Kuksa

vecākā ārste eksperte - Čiekurkalna 1.līnija 1, K-1, 513.kab., Rīga, Latvija, LV-1027
anita.kuksa [at] iem.gov.lv

Gunta Vītoliņa

vecākā ārste eksperte - Čiekurkalna 1.līnija 1, K-1, 513.kab., Rīga, Latvija, LV-1026
gunta.vitolina [at] iem.gov.lv

Elita Lapiņa

vecākā ārste eksperte - Čiekurkalna 1.līnija 1, K-1, 510.kab., Rīga, Latvija, LV-1026
elita.lapina [at] iem.gov.lv

Maija Trofimova

vecākā ārste eksperte - Čiekurkalna 1.līnija 1, K-1, 510.kab., Rīga, Latvija, LV-1026
maija.trofimova [at] iem.gov.lv