Pabalsta sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi izmaksas kārtību un apmērus nosaka Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” (turpmāk – Noteikumi) un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

Ja Iekšlietu ministrijas amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus dienesta pienākumus, gājusi bojā vai mirusi gada laikā pēc nelaimes gadījuma darbā tajā gūto veselības bojājumu dēļ, tās laulātajiem un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 100 000 euro apmērā.

Iekšlietu ministrijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā, kas nav saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītu dienesta pienākumu pildīšanu, tās laulātajiem un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 12 mēnešalgu apmērā, bet ne mazāku kā 10 000 euro.

Lai amatpersonas laulātais un lejupējie, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie radinieki saņemtu pabalstu sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi, viņi sešu mēnešu laikā pēc amatpersonas nāves iesniedz institūcijā, kurā amatpersona ir veikusi dienesta pienākumus, iesniegumu par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu, norādot pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kontu kredītiestādē, mirušās amatpersonas vārdu, uzvārdu un miršanas datumu un radniecību apliecinoša dokumenta kopiju.

Minēto iesniegumu persona, kas ir tiesīga saņemt pabalstu, var iesniegt gada laikā pēc amatpersonas nāves, ja tā šo noteikumu sešu mēnešu laikā pēc amatpersonas nāves ir rakstveidā informējusi institūciju par objektīviem apstākļiem, kas liedza laikus iesniegt iesniegumu. Ievērojot iesniegumā norādītos objektīvos apstākļus, institūcija nosaka termiņu radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšanai.

Ja tās institūcijas vadītājs, kurā amatpersona ir veikusi dienesta pienākumus, vai institūcijas vadītāja pilnvarota amatpersona, ir pieņēmusi lēmumu izmaksāt pabalstu sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi, lēmumu nosūta Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram.

Pabalstu sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi izmaksā vienādās daļās amatpersonas laulātajam un lejupējiem. Ja lejupējo nav, tad pusi no pabalsta apmēra piešķir laulātajam, bet otru pusi – tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem, kuri ir pieteikušies pabalsta saņemšanai sešu mēnešu laikā vai institūcijas noteiktajā termiņā.

Institūcija mēneša laikā pēc Noteikumos minētā termiņa beigām pieņem lēmumu par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu sakarā ar amatpersonas nāvi vai bojāeju, norādot piešķirtā pabalsta apmēru, vai par atteikumu piešķirt pabalstu. Noteikumu 5.2punktā un  23.punktā minētajos gadījumos pabalsts vai tā daļa tiek rezervēta līdz brīdim, kad tiek iesniegta radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopija.

Ja radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopija netiek iesniegta institūcijas noteiktajā termiņā, institūcija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu vai tā daļu amatpersonas nāves vai bojāejas gadījumā un pabalsts vai tā daļa tiek proporcionāli izmaksāta citiem pabalsta saņēmējiem, ja tādi ir.

Pabalstu sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi, vai tā daļu var izmaksāt divās vienādās daļās, pirmo daļu izmaksājot divu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu sakarā ar amatpersonas bojāeju un otro daļu izmaksājot sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu sakarā ar amatpersonas bojāeju. Attiecīgo summu pārskaita uz laulātā un lejupējo, bet ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējo radinieku norādīto kontu kredītiestādē.

Ja tās institūcijas vadītājs, kurā amatpersona ir veikusi dienesta pienākumus, vai institūcijas vadītāja pilnvarota amatpersona ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu izmaksāt pabalstu sakarā ar amatpersonas bojāeju, institūcija nosūta lēmumu amatpersonas laulātajam un lejupējiem, bet ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem, kuri ir pieteikušies pabalsta saņemšanai.

Pabalstu neizmaksā, ja konstatē, ka nelaimes gadījuma cēlonis ir pašnāvība vai tās mēģinājums, alkohola vai citu apreibinošu līdzekļu lietošana, normatīvo aktu pārkāpumi vai nepiedienīga rīcība.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 67829858 e‑pasts: vsc@iem.gov.lv.