Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram nav nomātu vai iznomātu nekustamo īpašumu, kā arī nav nevajadzīgas valsts kustamās mantas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā atsavināma publiskas personas manta