Iekšlietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersonas) pēc nelaimes gadījuma darbā ir tiesības saņemt šādas sociālās garantijas:

Sociālās garantijas Iekšlietu ministrijas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi pēc nelaimes gadījuma darbā:

Nelaimes gadījuma pabalsts gadījumā, kas nav saistīts ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītu dienesta pienākumu pildīšanu

Gadījumos, kad amatpersona ir cietusi nelaimes gadījumā, kas nav saistīts ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītu dienesta pienākumu pildīšanu, tai saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un  Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” (turpmāk – Noteikumi) ir tiesības saņemt nelaimes gadījuma pabalstu šādā apmērā:

  1. I grupas invalīdam — 35 572,50 euro;
  2. II grupas invalīdam — 17 786,50 euro;
  3. III grupas invalīdam — 7 114,50 euro.
  4. smaga veselības bojājuma gadījumā — 5 000 euro;
  5. vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā — 2500 euro;
  6. viegla veselības bojājuma gadījumā — 100 euro, ja pārejošā darba (dienesta) nespēja ilgst vairāk par sešām dienām.

Lai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņemtu pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu, kas nav saistīts ar dienesta pienākumu pildīšanu, bet persona ir guvusi ievainojumu vai sakropļojumu vai tās veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību) un 12 mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija attiecīgajai personai noteikusi invaliditāti uz laiku, kas nav mazāks par vienu gadu, amatpersona mēneša laikā pēc invaliditātes grupas piešķiršanas iesniedz institūcijā, kurā tā veic dienesta pienākumus, iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē.

Lai amatpersona saņemtu pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu, kas nav saistīts ar dienesta pienākumu pildīšanu, bet persona ir guvusi smagu, vidēju vai vieglu veselības bojājumu, un ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc nelaimes gadījuma iestājusies ar to saistīta pārejoša darba nespēja, kura ilgst vairāk par sešām dienām, tā mēneša laikā pēc darbnespējas beigšanās iesniedz institūcijā, kurā amatpersona veic dienesta pienākumus, iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē.

Ja nelaimes gadījums noticis ārpus dienesta pienākumu izpildes laika, amatpersona vienlaikus ar augstāk minēto iesniegumu institūcijā, kurā amatpersona pilda dienesta pienākumus, iesniedz paskaidrojumu par notikušā nelaimes gadījuma apstākļiem, apliecinājumu, ka nepastāv Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktie pabalstu izmaksas ierobežojumi, kā arī ārstniecības personas izsniegtu izziņu par nelaimes gadījumā gūtajiem veselības bojājumiem.

Mēneša laikā pēc šo noteikumu minēto dokumentu saņemšanas institūcija noskaidro nelaimes gadījuma apstākļus, ja nelaimes gadījums ir noticis ārpus dienesta pienākumu izpildes laika, un sagatavo atzinumu, kuru veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai nosūta CMEK un Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram.

Amatpersonu veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai uz CMEK nosūta pēc ārstēšanās pabeigšanas vai pēc 16 nedēļu ilga ārstēšanās perioda, ja darbnespēja turpinās, saskaņā ar nosūtījumu veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai (Noteikumu 3.pielikums).

Pēc nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanas CMEK sagatavo atzinumu par nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpi (turpmāk – atzinums) (Noteikumu 4.pielikums).

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu minētā atzinuma saņemšanas. Pabalstu piešķir, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi guvusi šo Noteikumu 1. pielikumā minēto veselības bojājumu.

Ja piecu gadu laikā pēc nelaimes gadījuma amatpersonas veselības stāvoklis ir pasliktinājies un noteikta invaliditāte vai cita invaliditātes grupa uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, atbilstoši noteiktajai invaliditātes grupai pārskata arī pabalsta apmēru. Ja pabalsta apmērs tiek mainīts, no amatpersonai izmaksājamā pabalsta atskaita summu, kura jau ir izmaksāta par to pašu nelaimes gadījumu. Ja amatpersonai, gada laikā atkārtoti nosakot invaliditāti, noteikta vieglāka invaliditātes grupa, nelaimes gadījuma pabalstu piešķir atbilstoši laikposmam, uz kuru gada laikā piešķirta attiecīgā invaliditātes grupa.

Pabalstu var izmaksāt divās daļās, pārskaitot pabalsta summu uz amatpersonas norādīto kontu kredītiestādē:

  1. ne mazāk kā 50 % no pabalsta apmēra – triju mēnešu laikā pēc visu pabalsta izmaksai nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
  2. atlikušo pabalsta daļu – sešu mēnešu laikā pēc visu pabalsta izmaksai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Pabalstu neizmaksā, ja konstatē, ka nelaimes gadījuma cēlonis ir pašnāvība vai tās mēģinājums, alkohola vai citu apreibinošu līdzekļu lietošana, normatīvo aktu pārkāpumi vai nepiedienīga rīcība.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni +371 67829858, e-pasts: vsc@iem.gov.lv.